غرفه خودساز سروش رشد ۸۸

توضیحات

غرفه خودساز سروش رشد در سال ۱۳۸۸

نمایشگاه بین المللی داوم و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سروش رشد با مدل خودساز در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین