غرفه خودساز سپنتا انرژی ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز سپنتا انرژی در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سپنتا انرژی با مدل خودساز در اسفندماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین