غرفه خودساز سیستم نگار ۹۶

غرفه خودساز سیستم نگار در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سیستم نگار با مدل خودساز در تیرماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین