غرفه خودساز شانا ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز شانا در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شانا با مدل خودساز در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین