غرفه خودساز شانا ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز شانا در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شانا با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین