غرفه خودساز شاهرخی ۱۴۰۰

توضیحات

غرفه خودساز شاهرخی در سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شاهرخی با مدل خودساز در ۲۷ الی ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین