غرفه خودساز شاهرخی ۹۲

غرفه خودساز شاهرخی در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شاهرخی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین