غرفه خودساز شاهرخی ۹۳

توضیحات

غرفه خودساز شاهرخی در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شاهرخی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین