غرفه خودساز شاهرخی ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز شاهرخی در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شاهرخی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین