غرفه خودساز شاهرخی ۹۵

غرفه خودساز شاهرخی در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شاهرخی با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین