غرفه خودساز شاهرخی ۹۷

غرفه خودساز شاهرخی در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شاهرخی با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین