غرفه خودساز شهاب سنگ ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز شهاب سنگ در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی سنگ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شهاب سنگ با مدل خودساز در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین