غرفه خودساز شونیز ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز شونیز در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شونیز با مدل خودساز در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین