غرفه خودساز شونیز ۹۹

توضیحات

غرفه خودساز شونیز در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت شونیز با مدل خودساز در شهریورماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین