غرفه خودساز غرب دانه ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز غرب دانه در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت غرب دانه با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین