غرفه خودساز غرب دانه ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز غرب دانه در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت غرب دانه با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین