غرفه خودساز فرمان خودرو سپاهان ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز فرمان خودرو سپاهان در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فرمان خودرو سپاهان با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین