غرفه خودساز فوران تیما ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز فوران تیما در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فوران تیما با مدل خودساز در مردادماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین