غرفه خودساز فومن شیمی گستر ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز فومن شیمی گستر در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی گستر با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین