غرفه خودساز فومن شیمی گستر ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز فومن شیمی گستر در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی گستر با مدل خودساز در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین