غرفه خودساز فومن شیمی گستر ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز فومن شیمی گستر در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی گستر با مدل خودساز در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین