غرفه خودساز فومن شیمی ۹۴ ۲

غرفه خودساز فومن شیمی در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه استاندارد

نمایشگاه بین المللی رشت

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین