غرفه خودساز فومن شیمی ۹۴ ۲

توضیحات

غرفه خودساز فومن شیمی در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه استاندارد

نمایشگاه بین المللی رشت

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین