غرفه خودساز فومن شیمی ۹۳

غرفه خودساز فومن شیمی در سال ۱۳۹۳

همایش شیمی

دانشکده فنی

غرفه ساخته شده شرکت فومن شیمی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین