غرفه خودساز فیتکو ۹۳

توضیحات

غرفه خودساز فیتکو در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی سیمان و بتن

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فیتکو با مدل خودساز در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین