غرفه خودساز قالب سازی سعدی ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز قالب سازی سعدی در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت قالب سازی سعدی با مدل خودساز در ۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین