غرفه خودساز لوکومبیل ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز لوکومبیل در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت لوکومبیل با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین