غرفه خودساز لوکومبیل ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز لوکومبیل در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت لوکومبیل با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین