غرفه خودساز مبدا ۱۴۰۰

توضیحات

غرفه خودساز شرکت مبدا در سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی متافو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبدا با مدل خودساز در آذرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین