غرفه خودساز مبنا ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز مبنا در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مبنا با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین