غرفه خودساز محاسبان ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز محاسبان در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت محاسبان با مدل خودساز در تیر ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین