غرفه خودساز مربا پزان آمل (آیش) ۹۲

توضیحات

غرفه خودساز مربا پزان آمل (آیش) در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مربا پزان آمل (آیش) با مدل خودساز در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین