غرفه خودساز مزمز – راکی ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز مزمز در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی اگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مزمز – راکی با مدل خودساز در خردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین