غرفه خودساز موزه نفت ایران ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز موزه نفت ایران در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت موزه نفت ایران با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین