غرفه خودساز می ماس ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز می ماس در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی اگروفود

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت می ماس با مدل خودساز در خردادماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین