غرفه خودساز نگاه سبز آگرین ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز نگاه سبز آگرین در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی میدکس

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت نگاه سبز آگرین با مدل خودساز در دی ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین