غرفه خودساز نیک پویان ۱۴۰۱

توضیحات

غرفه خودساز نیک پویان در سال ۱۴۰۱

نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی

نمایشگاه ایران مال تهران

غرفه ساخته شده شرکت نیک پویان با مدل خودساز در خردادماه سال ۱۴۰۱ توسط شرکت نگاه سبز آگرین