غرفه خودساز هرسین ۹۶

غرفه خودساز هرسین در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت هرسین با مدل خودساز در مردادماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین