غرفه خودساز وزارت نفت ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز وزارت نفت در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت وزارت نفت با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین