غرفه خودساز ویستا ویژن ۹۵

غرفه خودساز ویستا ویژن در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ویستا ویژن با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین