غرفه خودساز پارسیان چوب ۹۲

توضیحات

غرفه خودساز پارسیان چوب در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پارسیان چوب با مدل خودساز در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین