غرفه خودساز پارس مشعل ۹۲

توضیحات

غرفه خودساز پارس مشعل در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پارس مشعل با مدل خودساز در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین