غرفه خودساز پاسارگاد پلیمر صنعت ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز پاسارگاد پلیمر صنعت در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت با مدل خودساز در ۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین