غرفه خودساز پتروباتیس ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز پتروباتیس در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پتروباتیس با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین