غرفه خودساز پتروباتیس ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز پتروباتیس در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پتروباتیس با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین