غرفه خودساز پترو انرژی خلیج فارس ۹۵

توضیحات

غرفه خودساز پترو انرژی خلیج فارس در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پترو انرژی خلیج فارس با مدل خودساز در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین