غرفه خودساز پترو انرژی خلیج فارس ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز پترو انرژی خلیج فارس در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پترو انرژی خلیج فارس با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین