غرفه خودساز پروشات ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز پروشات در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پروشات با مدل خودساز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین