غرفه خودساز پست ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز پست در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تلکام

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پست با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین