غرفه خودساز پلیمر گلپایگان ۹۳ ۱

توضیحات

غرفه خودساز پلیمر گلپایگان در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ غرفه ۱۱۰ مترمربع

غرفه ساخته شده شرکت پلیمر گلپایگان با مدل خودساز در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین