غرفه خودساز پلیمر گلپایگان ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز پلیمر گلپایگان در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پلیمر گلپایگان با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین